orphan

Love

These communities have
children waiting for sponsors

Guangxi: Nanning (22)
Henan: Zheng Zhou CWI (33)

Children
Waiting for Sponsors

Children Waiting for Sponsors
Many children wait for a sponsor who together with a foster family will change their lives.  The children shown below are waiting.  You can sponsor one of these children by clicking on the picture.  If you would like to sponsor several of the children or would like to make other sponsorship or payment  arrangements please contact us at info@grace-hope.org and we will be happy to support you. 
   
 
 
  

All Orphanages

* Indicates that the child
   has special needs
Abigail Zhou *
Jacob Jin *
Jardan Zheng *
Luke Zheng *
Mike Zheng *
Anthony Zheng *
Hemingway Zheng *
Liam Zheng *
Curtis Xia *
Hayes Xia *
Jayne Xia *
Kemp Xia *
Rosabel Xia *
Raina Xia *
Galen Xia *
Jeremy Xia *
Taffy Xia *
Zale Xia *
Bryson Yuan *
Winifred Xia
Yuliya Xia
Posy Xia *
Zane Xia *
Yuki Yuan *
Ballee Yuan *
Jose Xia *
Yaffa Xia *
Jacqueline Yuan *
Jamie Jin *
Sofia Zhou *
Jayden Shi *
Julian Wang *
Jaxon Xiong *
Vinson Zhang *
Logan Zheng *
Jackson Zheng *
Jonathan Zheng *
Joseph Zheng *
Jessie Zheng *
Michael Zheng *
Isaiah Zheng *
Alexander Zheng *
Simon Zheng *
Ethan Zheng *
Joshua Zheng *
Eason Zheng *
Timothy Zheng *
Steven Zheng *
Ellie Zhou *
Aaron Zheng *
Andy Shi *
Jack Zheng *
Garry Zheng *
Fred Zheng *
Farman Xia *